BYGG

Isolasjon og konstruksjonsløysingar

 

Energioptimalisering   

Redusert energiforbruk 


Det er er rekkje krav som skal oppfyllast i samband med oppføringa av næringsbygg og offentlege bygg, krav som strekkjer seg frå innemiljøstandardar til definerte grenser for kor mykje energi som kan brukast i løpet av eit år. Vartdal byggjesystem hjelper deg med å oppfylle desse krava. 

 

Vartdal Neopor

Inneheld små grafittpartiklar som reflekterer varmestråling og gjev materialet ei sølvgrå, skinande overflate. Materialet absorberer og reflekterer infraraude strålar som minkar varmeleiingsevna drastisk. Slik kan isolasjon laga av Neopor® vere 20 % tynnare enn standard isolasjon laga av Styropor®. Dette er grunnen til at moderne Neopor® er langt betre eigna som isolasjone enn andre materiale.

Vartdal Taksystem

Vartdal Plast tilbyr taksystem som fremjar låge energirammer og er mellom dei beste energitiltaka på marknaden. Ved å bruke Neopor® kan ein oppfylle dei skjerpa krava i byggforskriftene utan å auke isolasjonstjukkleiken. Dette bidreg til å betre logistikken ved at det vert mindre volum å handtere. Flate tak er svært utsette for høge termiske belastningar.Steinull

Takisolasjon av Vartdal steinull er løysinga når det gjeld ubrennbar isolering for kompakte tak og kombinasjonsløysingar med brennbar og ubrennbar isolering.

EPS har vore bygg- og anleggsbransjen sitt førsteval i mange tiår

Grunnen til dette er at EPS-materialet tilbyr ein unik kombinasjonen av økonomi, brukseigenskapar og miljøvenlegheit. Det er venta at EPS vil halde fram med å vere ei av dei leiande løysingane for ei rekkje konstruksjonsoppgåver òg i framtida.
 

AKTUELLE PRODUKTER

Takisolasjon

Vartdal Takfall - Standard fallplater i Styropor og Neopor
 

Neopor EPS

Innovasjon innan EPS-isolasjon, opp til 20% mer effektiv! 

Styropor EPS

Ekspandert polystyren (EPS) er den vanligste skumplastisolasjonen og innheld 98% luft.
STYROPOR (EPS) - det ligg i lufta.

Mineralull

Mineralull, harde ubrennbare isolasjonsplater for flate tak og trinnlyd.
 

PIR-Isolasjon

PIR er lette og effektive isolasjonsplater framstilt av polyuretan.