Lette løysingar

SUPERFRESH

Ein ny måte å tenkje emballasje på

Ein ny skreddarsydd CO₂-emitter som bevarer kvalitet og smak gjennom verdikjeda. Superfresh er eit produktspesifikt pakkesystem som kan nyttast til ulike råvarer som til dømes laks, torsk og kylling. Testing viser at laksefiletar kan halde seg ferske i opp til 20 dager ved konstant låg temperatur. Dette betyr lengre haldbarheit og mindre svinn på ferskvarer! 

Sjå produkt


 

SYSTEM

CO₂- emitteren kan nyttast med alle typer gasstett emballasje. Emitteren er tilpassa type og størrelse på produktet. For å sikre best mulig kvalitet bør fileten vere pakka i ei isolert boks med eit kjølemiddel.
 

The CO₂- pad can be used with all types of gastight packaging. The CO₂-pad is tailored to the size and type of product in the package. To ensure the best quality, the fish fillet should preferable be packed in an insulated box with an cooling agent.

TEKNOLOGI

Når forpakninga er forsegla og fylt med pakkegass vil emitteren utløyse CO₂-gass i forpakninga og trekke til seg væske frå fileten. Emitteren vil halde gassvolumet i pakken konstant og dermed hindre deformering.
 

When the package is sealed and filled with packaging gas, the fish pad releases CO₂ gas in the package and absorbs fluid from the fillets. The volume of gas in the package is kept constant by the fish pad and thereby prevents deformation.

MILJØ

Superfresh bidreg til å minske matsvinn ved å auke haldbarheita til ferske matvarer. Emitteren er òg laga av nedbrytbart materiale. Ved å pakke matvarer med Superfresh reduserar ein transportvolumet med 50 % samanlikna med tradisjonell  MAP-pakking fordi ein treng mindre pakkegass per kg råvare. 

Superfresh contributes to reduce wastage of food by increasing durability to fresh food. The pad is made of biodegradable material. By wrapping foods with Superfresh you reduce transportvolume by 50% in comparison to traditional MAP-packing because you need a smaller amount of gas per kg raw material.